Tag: gốc chuối trổ buồng 5 nải

Kỳ lạ gốc chuối… trổ buồng 5 nải

Chị Hồng cho biết, cách đây ít lâu nhà chị phát quang cây dại và chuối để đặt trạm điện. Bẵng đi một thời gian, gốc chuối đã bị chặt thân bắt đầu.. Điều khác thường là buồng chuối này trổ buồng từ một gốc chuối đã bị chặt hạ trước đó cách đây chừng ...